Kerhot & Leirit

4H:n maatilakerho

ker­ho pide­tään 6-12-vuo­tiail­le lau­an­tai­sin klo 12-13!

Lei­kin ja ilon kaut­ta tutus­tu­taan maa­ti­lan eri­lai­siin eläi­miin ja hei­dän elä­mään. Tilal­la asus­te­le­vat shet­lan­nin­po­nit, koi­rat, kis­sat, lam­paat, vuo­het, kanat sekä kanit. Ker­hos­sa pää­see kurk­kaa­maan kuin­ka pie­ni­muo­toi­nen oma­va­rais­ta­lous toimii.

Mitä eläi­met tuot­ta­vat tilal­le ja miten nii­tä hoi­de­taan, jot­ta eläi­met voi­si­vat hyvin.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Lau­kaan 4H:n kaut­ta. Pää­set sivul­le TÄS­TÄ.

 

Ponikerho

Ker­ho pide­tään 7-16-vuo­tiail­le tiis­tai­sin klo 17-18

Poni­ker­ho on kou­lui­käi­sil­le poneis­ta ja nii­den kans­sa har­ras­ta­mi­ses­ta kiinnostuneille.

Ker­hos­sa ope­tel­laan kai­ken­lais­ta ponei­hin liit­ty­vää. “Mitä poni syö” ja “kuin­ka ponit hoi­de­taan” ovat kysy­myk­siä jois­ta ote­taan ker­ho­lais­ten kans­sa sel­vää heti ensim­mäi­sil­lä ker­ho­ker­roil­la. Samal­la myös lei­ki­tään ja nau­ti­taan mui­den seurasta.

Ker­ho­hin­ta on 90€ / kerhokausi.

 

 

PoniClub

PoniClub on äärim­mäi­sen hyvä ker­ho syven­tyä oman ponin hoi­toon esi­mer­kik­si jos halu­aa vuo­kra­ta ponia, aikoo osal­lis­tua kisa­tii­miin, on aiko­mas­sa ostaa oman ponin tai kai­paa lisä­ope­tus­ta ponin hoi­toon ennen/jälkeen tun­nin. Ker­hos­sa ker­ho­lai­set saa­vat hoi­to­po­nit joi­den­ka hoi­toon, ruo­kin­taan ja varus­tei­den huol­toon he pää­se­vät osal­lis­tu­maan. PoniClu­bi on alun­pe­rin tar­koi­tet­tu tun­neil­la kävi­jöil­le, mut­ta vuo­den ver­ran poni­ker­hos­sa olleet voi­vat halu­tes­saan siir­tyä PoniClubiin.

PoniClub kokoon­tuu tal­lil­le lau­an­tai­sin klo.9:00. Ker­hon kes­to on 2 tun­tia eli lop­puu klo.11:00

Ker­ho­kau­den hin­ta mää­räy­tyy ker­ho­lais­ten mää­rän mukaan. Mini­mi ker­ho­lais mää­rä on 4 ker­ho­lais­ta. Sen alle jos jää emme jär­jes­tä ker­hoa. Kes­ken ker­ho­kau­den emme myös­kään ota uusia ker­ho­lai­sia mukaan PoniClu­biin. Ker­hon koko­nais hin­ta: 400€ jakau­tuu ker­hoon osal­lis­tu­nei­den kes­ken, sisäl­tää 16 kerhokertaa/kerhokausi.

 

Yhteydenotot

Soit­ta­mal­la nume­roon 0413184524, jos emme vas­taa jätä viesti!

Olem­me vih­doin WhatsAppissa!

Pomppuponitleiri 1, 10.-12.6.2022

Este­lei­ri osaa­vil­le. Lei­ril­lä hypi­tään rataes­tei­tä, hio­taan esteis­tun­taa ja käy­dään tutus­tu­mas­sa maas­toes­tei­siin. Lei­rin pää­pai­no on rat­sas­tuk­ses­sa, mut­ta lei­rin sisäl­töön kuu­luu myös ponien hoi­toa, haus­kan­pi­toa ja pik­kui­sen teo­ri­aa. Lei­riin kuu­luu aamu­pa­la, väli­pa­la, ilta­pa­la ja kak­si (2) läm­min­tä ruo­kaa, majoi­tuk­sen sekä ope­tuk­sen. Yöleiri.

Poneiluleiri 17.-19.6.2022

Yleis­lei­ri kai­ken ikäi­sil­le poneis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Lei­ri toteu­te­taan päi­vä­lei­ri muo­toi­ses­ti joten se sopii koti-ikä­väs­tä kär­si­vil­le lap­sil­le. Lei­ril­lä sujah­de­taan ponien maa­il­maan teh­den tal­li­hom­mia, rat­sas­tel­laan, hypi­tään agi­li­tyn tah­tiin, uidaan ja pide­tään haus­kaa yhdes­sä! Lei­ri­hin­taan sisäl­tyy lou­nas ja väli­pa­la sekä opetus.

Koiraleiri 2.-3.7.2022

 

Pomppuponitleiri 2, 8.-10.7.2022

Este­lei­ri aloit­te­le­vil­le este­rat­sas­ta­jil­le. Lei­ril­lä tutus­tu­taan estei­den maa­il­maan. Men­nään puo­me­ja, kava­let­te­ja ja ope­tel­laan esteis­tun­taa. Lei­rin pää­pai­no on rat­sas­tuk­ses­sa, mut­ta lei­rin sisäl­töön kuu­luu myös ponien hoi­toa, haus­kan­pi­toa ja pik­kui­sen teo­ri­aa. Lei­riin kuu­luu aamu­pa­la, väli­pa­la, ilta­pa­la ja kak­si (2) läm­min­tä ruo­kaa. Yöleiri.

Inkkariponitleiri 21.-24.7.2022

Rat­sas­tus­lei­ri joka suun­nat­tu 7-13-vuo­tiail­le osaa­vam­mil­le rat­sas­ta­jil­le. Lei­ril­lä luvas­sa vaik­ka ja mitä mm. vesi­leik­ke­jä ihmis­ten ja ponien kans­sa, pal­jon ilman satu­laa rat­sas­tus­ta, ponien kans­sa tou­hui­lua ja hyvää ruo­kaa. Lei­ri sisäl­tää aamu­pa­lan, väli­pa­lan, ilta­pa­lan ja kak­si (2) läm­min­tä ruo­kaa. Lei­ri­hin­ta sisäl­tää ruo­kien lisäk­si majoi­tuk­sen sekä ope­tuk­sen. Yöleiri. 

Kepparileiri 30.-31.7.2022

kep­pa­ri­lei­ri kou­lui­käi­sil­le. Toteu­te­taan päi­vä­lei­ri muotoisesti.

Leiritilat

Lei­ri­ti­lat (majoi­tuk­set, ruo­kai­lu­ti­lat, pesu­ti­lat ym.) sijait­se­vat tilan pää­ra­ken­nuk­ses­sa lähel­lä eläi­miä. Lei­ri­läi­sil­lä on lei­ri­huo­neen lisäk­si käy­tös­sä peli­ti­lat ja oma wc. Lei­ri­huo­nees­ta löy­tyy vaat­teil­le säi­ly­tys­ti­lat, sän­gyt jois­sa pat­jat, peit­to sekä tyy­ny. Lei­ri­läis­ten mukaan pakat­ta­viin tava­roi­hin kuu­luu mm. lii­na­vaat­teet ja hygie­nia­ta­va­rat sekä vara­vaat­teet. Lei­ri­koh­tai­set tava­rat ja vaat­teet ker­ro­taan tar­kem­min sit­ten leirikirjeessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­tues­sa­si lei­ril­le muis­ta ilmoit­taa nämä asiat: min­kä nimi­nen ja ikäi­nen lap­si on, mil­le lei­ril­le oli­si tulos­sa, ruo­ka-aineal­ler­giat ja eri­kois­ruo­ka­va­liot, saa­ko lap­sel­le antaa mai­to­tuot­tei­ta, uima­tai­to, ratsastus/ eläin­taus­ta, sai­rau­det ja onko lap­sel­la jokin lää­ki­tys. Ilmoit­tau­tues­sa mak­sa myös lei­rin varaus­mak­su 50€ (ei kos­ke pien­ten lei­re­jä) ja lii­tä ilmoit­tau­tu­mis­vies­tiin mukaan kuit­ti tai kuva mak­sus­ta. Varaus­mak­su mak­se­taan tilil­le FI4052900220657678.