Kerhot

4H:n eläintenhoitokerho

ker­ho pide­tään 6-12-vuo­tiail­le tors­tai­sin klo 18-19!

Lei­kin ja ilon kaut­ta tutus­tu­taan maa­ti­lan eri­lai­siin eläi­miin ja nii­den hoi­ta­mi­seen. Tilal­la asus­te­le­vat shet­lan­nin­po­nit, koi­rat, kis­sat, lam­paat, vuo­het, kanat sekä kanit. Ker­hos­sa pää­see kurk­kaa­maan kuin­ka pie­ni­muo­toi­nen oma­va­rais­ta­lous toimii.

Mitä eläi­met tuot­ta­vat tilal­le ja miten nii­tä hoi­de­taan, jot­ta eläi­met voi­si­vat hyvin.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Lau­kaan 4H:n kaut­ta. Pää­set sivul­le TÄS­TÄ.

 

Ponikerho

Ker­ho pide­tään 7-16-vuo­tiail­le tiis­tai­sin klo 17-18

Poni­ker­ho on kou­lui­käi­sil­le poneis­ta ja nii­den kans­sa har­ras­ta­mi­ses­ta kiinnostuneille.

Ker­hos­sa ope­tel­laan kai­ken­lais­ta ponei­hin liit­ty­vää. Mitä poni syö, mitä varus­tei­ta sil­lä käy­te­tään ja kuin­ka ponit hoi­de­taan ovat kysy­myk­siä jois­ta ote­taan ker­ho­lais­ten kans­sa sel­vää heti ensim­mäi­sil­lä kerhokerroilla.

 

 

PoniClub

PoniClub eli ponin­hoi­to­ker­ho. Ker­ho on kai­ken ikäi­sil­le poneis­ta jo jotain tie­tä­vil­le. PoniClu­bis­sa jokai­nen saa oman tai kave­rin kans­sa yhtei­sen hoi­to­po­nin. Ker­hos­sa hoi­de­taan ponien lisäk­si varus­tei­ta ja tutus­tu­taan ruo­kin­taan syvem­min sekä mui­hin ponien ter­vey­del­le tär­kei­siin asioi­hin. Ker­ho­lai­sen oli­si hyvä olla oma alot­tei­nen ja inno­kas oppi­maan lisää sekä osa­ta aina­kin seu­raa­vat asiat; tal­li­pu­keu­tu­mi­nen sään mukaan, ponin talut­ta­mi­nen, veto­sol­mu, ruu­mii­no­sien nimet, ponin har­jaa­mi­nen, kavioi­den put­saa­mi­nen ja miten hevo­se­läin­ten lähei­syy­des­sä käyt­täy­dy­tään. Rat­sas­tus- tai ajo­tai­toa ei ker­ho­lai­sel­ta vaadita.

Ker­ho kokoon­tuu kol­me ker­taa vii­kos­sa, joi­hin kaik­ki­na päi­vi­nä ei ole pak­ko osal­lis­tua. Ker­ho­päi­vät ovat maa­nan­tai, kes­ki­viik­ko ja per­jan­tai. Kel­lon­ai­ka on 18-19. Ker­ho­ker­rat las­ku­te­taan ker­ho­kau­den pää­tyt­tyä kaik­ki kerralla. 

 

Yhteydenotot

Teks­ti­vies­til­lä nume­roon 0453295441!

Olem­me vih­doin WhatsAppissa!