Omavaraistalous

Oma­va­rais­ta­lous tar­koit­taa talout­ta, jos­sa kaik­ki tai aina­kin val­tao­sa tar­vit­ta­vis­ta tuot­teis­ta val­mis­te­taan itse. Oma­va­rais­ta­lous oli esi­mer­kik­si Suo­mes­sa yleis­tä maa­seu­dul­la 1800-luvun lopul­le saak­ka. Myös luon­tais­ta­lous on omavaraistaloutta.

Unte­nOn­ne­la Ranch tilal­la on pie­ni muo­tois­ta omavaraistaloutta.

Lam­pais­ta saa­daan vil­laa, vuo­his­ta mai­toa, kuk­ko­po­jis­ta lihaa ja kanoil­ta munia. Lisäk­si teem­me itse eläi­mil­le hei­nät sekä vil­je­lem­me pik­kui­sen mm.perunoita, pork­ka­noi­ta ja sipu­lia. Sekä myös mar­jo­ja, luu­mu­ja ja ome­noi­ta. Kier­rä­tys kuu­luu tapoi­him­me. Mie­tim­me tark­kaan mitä voi kier­rät­tää ja mikä on niin sano­tus­ti tien­sä pääs­sä ja pää­tyy kaa­to­pai­kal­le taik­ka polttoon.

Haa­veis­sa oli­si hank­kia pari leh­mää jot­ta sai­si tar­peek­si maitoa.”