Leirit

Luminen ajoleiri, 3.-4.3.2023

Ajo­lei­ri aikui­sil­le ja lap­sil­le jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet aja­mi­ses­ta. Yö lei­ri! Lei­ri sopii vas­ta lajiin tutus­tu­vil­le sekä sii­tä jo jotain tie­tä­vil­le. Lei­ril­lä on luvas­sa val­jas­tus­ta, ajoa ja teo­ri­aa sekä yhteis­tä teke­mis­tä. Lei­ril­le voi osal­lis­tua myös omal­la ponil­la. Lei­ri­hin­taan sisäl­tyy aamu­pa­la, väli­pa­la, ilta­pa­la, kak­si (2) läm­min­tä ruo­kaa, majoi­tuk­sen ja opetuksen.

Poneiluleiri, 16.-18.6.2023

Yleis­lei­ri kai­ken ikäi­sil­le poneis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Lei­ri toteu­te­taan päi­vä­lei­ri muo­toi­ses­ti joten se sopii koti-ikä­väs­tä kär­si­vil­le lap­sil­le. Lei­ril­lä sujah­de­taan ponien maa­il­maan teh­den tal­li­hom­mia, rat­sas­tel­laan, hypi­tään agi­li­tyn tah­tiin, uidaan ja pide­tään haus­kaa yhdes­sä! Lei­ri­hin­taan sisäl­tyy lou­nas ja väli­pa­la sekä opetus.

Inkkariponitleiri, 20.-23.7.2023

 Rat­sas­tus­lei­ri joka suun­nat­tu 7-13-vuo­tiail­le, jot­ka hal­lit­se­vat rat­sun­sa käyn­nis­sä ja ravis­sa. Yö lei­ri! Lei­ril­lä luvas­sa vaik­ka ja mitä, mm.vesileikkejä, rat­sas­tus­leik­ke­jä, ilman satu­laa rat­sas­tus­ta, ponien kans­sa tou­hui­lua ja hyvää ruo­kaa. Lei­ri sisäl­tää aamu­pa­lan, väli­pa­lan, ilta­pa­lan ja kak­si (2) läm­min­tä ruo­kaa. Lei­ri­hin­ta sisäl­tää ruo­kien lisäk­si majoi­tuk­sen sekä opetuksen.

Pomppuponitleiri, 9.-11.6.2023

Este­lei­ri osaa­vil­le. Yö lei­ri! Lei­ril­lä hypi­tään rataes­tei­tä, hio­taan esteis­tun­taa ja käy­dään tutus­tu­mas­sa maas­toes­tei­siin. Lei­rin pää­pai­no on rat­sas­tuk­ses­sa, mut­ta lei­rin sisäl­töön kuu­luu myös ponien hoi­toa, haus­kan­pi­toa ja pik­kui­sen teo­ri­aa. Lei­riin kuu­luu aamu­pa­la, väli­pa­la, ilta­pa­la ja kak­si (2) läm­min­tä ruo­kaa, majoi­tuk­sen ja opetuksen.

Eläimellistä menoa leiri 1.-2.7.2023

Eläin­lei­ri eläi­mis­tä kiin­nos­tu­neil­le 7-13-vuo­tiail­le lap­sil­le. Yö lei­ri! Lei­ril­lä tutus­tu­taan tilan eläi­miin ja osal­lis­tu­taan tilan töi­hin. Lei­ri­hin­taan sisäl­tyy aamu­pa­la, väli­pa­la, ilta­pa­la, kak­si (2) läm­min­tä ruo­kaa, majoi­tuk­sen ja opetuksen.

 Kepparileiri 29.-30.7.2023

kep­pa­ri­lei­ri kou­lui­käi­sil­le. Toteu­te­taan päi­vä­lei­ri muo­toi­ses­ti. Lei­ri­hin­taan sisäl­tyy lou­nas ja väli­pa­la sekä opetuksen.

Leiritilat

Lei­ri­ti­lat (majoi­tuk­set, ruo­kai­lu­ti­lat, pesu­ti­lat ym.) sijait­se­vat tilan pää­ra­ken­nuk­ses­sa lähel­lä eläi­miä. Lei­ri­läi­sil­lä on lei­ri­huo­neen lisäk­si käy­tös­sä peli­ti­lat ja oma wc. Lei­ri­huo­nees­ta löy­tyy vaat­teil­le säi­ly­tys­ti­lat, sän­gyt jois­sa pat­jat, peit­to sekä tyy­ny. Lei­ri­läis­ten mukaan pakat­ta­viin tava­roi­hin kuu­luu mm. lii­na­vaat­teet ja hygie­nia­ta­va­rat sekä vara­vaat­teet. Lei­ri­koh­tai­set tava­rat ja vaat­teet ker­ro­taan tar­kem­min sit­ten leirikirjeessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­tues­sa­si lei­ril­le muis­ta ilmoit­taa nämä asiat: min­kä nimi­nen ja ikäi­nen lap­si on, mil­le lei­ril­le oli­si tulos­sa, ruo­ka-aineal­ler­giat ja eri­kois­ruo­ka­va­liot, saa­ko lap­sel­le antaa mai­to­tuot­tei­ta, uima­tai­to, ratsastus/ eläin­taus­ta, sai­rau­det ja onko lap­sel­la jokin lää­ki­tys. Ilmoit­tau­tues­sa mak­sa myös lei­rin varaus­mak­su 50€ (ei kos­ke päi­vä lei­re­jä) ja lii­tä ilmoit­tau­tu­mis­vies­tiin mukaan kuit­ti tai kuva mak­sus­ta. Varaus­mak­su mak­se­taan tilil­le FI4052900220657678.

LEI­RIEN VII­MEI­NEN ILMOIT­TAU­TU­MIS PÄI­VÄ ON KAK­SI (2) VIIK­KOA ENNEN LEI­RIN ALKAMISTA!

 

Ilmoit­tau­tu­mi­set säh­kö­pos­tiin, kiitos.