Elämyspalvelut

Elä­mys­rat­sas­tuk­set

Elä­mys­rat­sas­tuk­set ovat lap­sil­le suun­nat­tu­ja het­kiä ponin kans­sa. Rat­sas­tuk­sen taik­ka ajon mer­keis­sä. Rat­sas­ta­jal­ta ei vaa­di­ta rat­sas­tus­tai­toa ja ohjel­ma koo­taan lap­sen tar­pei­den sekä fyy­si­sen kun­non mukaan. sopii esi­mer­kik­si per­heen pie­nem­mil­le ja vilk­kail­le lap­sil­le. Tar­vit­taes­sa jal­kau­du­taan ja teh­dään muu­ta ponin kans­sa, jos seläs­sä taik­ka kär­ryil­lä istu­mi­nen onkin vai­ke­aa. Kes­tol­taan elä­mys­rat­sas­tus on 20-40mi­nuut­tia. Mah­dol­lis­ta kul­kea ken­täl­lä, tilan piha alu­eel­la eläi­miä moik­kail­len, met­säs­sä kävel­len tai kuu­ma­na kesä­päi­vä­nä pulah­taa ponin kans­sa jär­veen uimaan. Ker­rot­te­han mil­lai­nen tei­dän elä­myk­sen­ne oli­si niin pyrim­me sen toteut­ta­maan par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Poni- ja eläinsynttärit

Poni- ja eläin­synt­tä­rit sovel­tu­vat kai­kil­le eläin­rak­kail­le lap­sil­le ja van­hem­mil­le, mik­si­kä ei vaik­ka per­heen van­him­mal­le myös. Poni­synt­tä­rit voi­daan kave­ri­po­ru­kal­la jär­jes­tää rat­sas­tus tai ajo akti­vi­tee­tin mer­keis­sä tal­li ympä­ris­tös­sä, eläin­synt­tä­rit on muka­vaa jär­jes­tää tilan omis­sa tilois­sa tai voim­me tul­la kotiin ilah­dut­ta­maan synt­tä­ri san­ka­ria sekä vaik­ka naa­pu­rei­ta­kin. Otta­kaa yhteyt­tä ja ker­to­kaa mitä olet­te aja­tel­leet synt­tä­rei­den tee­mak­si ja mitä akti­vi­teet­te­ja toi­voi­sit­te synt­tä­reil­le sekä tulet­te­ko tilal­le vai tulem­me­ko teil­le kotiin. Voim­me myös poh­tia yhdes­sä miten oli­si paras toteut­taa tei­dän synt­tä­rit. Akti­vi­tee­tit ja tee­mat mitä meil­lä on käy­tet­ty löy­tyy alta, omia ehdo­tuk­sia­kin saa esit­tää, jot­ta saam­me kehi­tet­tyä toimintaamme.

Akti­vi­tee­tit: elä­mys­rat­sas­tus, talu­tus­rat­sas­tus, agility(eläiminä; koi­ra, poni,), talli/tilan työt (eläin­ten ruok­ki­mi­nen, vesien tar­kis­tus, piha­ton sii­vous, munien keräys kana­las­ta,) aja­mi­nen (val­jak­koa­jo; askel­la­jia­jo tai tark­kuus­ajo), hiih­to-/pulk­ka­rat­sas­tus, uimi­nen, tur­pa­te­ra­pia (ponien kans­sa ole­mis­ta ja kehon­kie­len­opet­te­lua) ja aar­tee­net­sin­tää, eläi­nai­hei­set akti­vi­tee­tit myös mah­dol­li­sia toi­vei­den mukaan.

Tee­mat: Ink­ka­ri, yksi­sar­vi­nen, kei­jut, jou­lu, väri­tee­ma (esim. sini­nen tai kel­tai­nen), jokin eläin­tee­ma tai ei tee­maa ollenkaan.

Synt­tä­ri asiois­sa soit­to on paras, mut­ta vies­tiä­kin saa lait­taa, puh. 0413184524.

Toi­vom­me palau­tet­ta myös synt­tä­rei­den jäl­keen, jot­ta kuu­lem­me miten onnis­tuim­me teh­tä­väs­säm­me. Kiitos! 🙂