UntenOnnela Ranch

Pie­ni maa­ti­la Lau­kaan Äijälässä
Ota yhteyt­tä

Tervetuloa!

Unte­nOn­ne­la Ranch on pie­ni maa­ti­la Lau­kaan Äijä­läs­sä. Tilal­la toi­mii har­ras­te­tal­li, jos­sa har­ras­tel­laan shet­lan­nin­po­nien ja mui­den eläin­ten kans­sa suu­rel­la sydä­mel­lä. Meil­le voi koko per­he tul­la kat­se­le­maan ja rap­sut­te­le­maan pone­ja ja mui­ta eläimiä.

Jos on oikein pal­jon kiin­nos­tu­nut poneis­ta, voi tul­la har­ras­te­tun­neil­le opet­te­le­maan rat­sas­tus­ta tai liit­tyä poni­ker­hoon kave­rin kans­sa ja ope­tel­la hoi­ta­maan poneja.

Tilal­la on myös pie­ni­muo­tois­ta oma­va­rais­ta­lout­ta. Otta­kaa yhteyt­tä, niin kat­so­taan mitä haus­kaa teke­mis­tä teil­le kek­si­sim­me tai tul­kaa käy­mään tilalla.

Toi­vo­tam­me elu­koi­den kera tei­dät sydä­mel­li­ses­ti tervetulleiksi!

Harrastetalli

Eläinpiha

Hinnasto

Ottakaa yhteyttä, niin katsotaan mitä hauskaa tekemistä teille keksimme tai tulkaa käymään tilalla!

Ota yhteyt­tä